Regulamin sklepu

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Sklepu działającego pod adresem http://www.bruk-sklep.pl/

Regulamin ten przeznaczony jest wyłącznie dla OSÓB FIZYCZNYCH nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność jednak dokonujących zakupu nie w ramach tej działalności.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Andrzeja Ociepkę, Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD z siedzibą w Krakowie, ul. Portowa 3. NIP 679-008-17-27 Regon 350553044, zwanego w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
 2. W dalszej części Regulaminu Sklep określony w punkcie 1 zwany będzie Sprzedawcą.
 3. Regulamin przeznaczony jest dla Osób Fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność jednak dokonującym zakupu nie w ramach tej działalności, w dalszej części Regulaminu zwanych Kupującymi.
 4. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania dla Osób Prawnych oraz Osób Fizycznych dokonujących zakup w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 5. Z oferty sklepu może korzystać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Podstawową działalnością Sklepu jest, poprzez prezentację wyrobów ceramicznych i klinkierowych wraz z towarami uzupełniającymi, umożliwienie dokonywania zakupów na odległość bezpośrednio w Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD w Krakowie.
 7. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami prawa. Niniejszy Regulamin określa zasady postępowania przy dokonywaniu zakupów przez Kupującego na odległość.
 8. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 9. Regulamin obowiązuje od 01.10.2011r. i może być przez Sprzedającego w każdej chwili zmodyfikowany. Zmiany w Regulaminie nie mogą działać negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.

Sklep

 1. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej www.andbud.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 KC, art.543 KC lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 2. Sprzedający informuje, że zdjęcia i opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Powyższe spowodowane może być m.in. różnymi ustawieniami monitora, specyfiką materiału (odmienne wypalanie gliny w wysokich temperaturach),ekspozycją światła ...itp.
 3. Sprzedający informuje, że istnieje możliwość zmiany, odwołania lub ograniczenia informacji handlowej zamieszczonej na stronie internetowej Sprzedającego, a także organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych, zmiany asortymentu i cen towarów, bez podania przyczyn.
 4. Ilość produktów objętych promocją jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych promocją.

Zamówienie i jego realizacja

 1. Poprzez formularz kontaktowy Kupujący składa zapytanie do Sprzedającego dotyczące dostępności wybranego przez niego towaru, ceny oraz kosztów transportu.
 2. Po otrzymaniu zapytania Sprzedający weryfikuje je pod względem poprawności zamieszczonych w nim danych oraz ich kompletności. Zamówienia nie zawierające wszystkich niezbędnych danych(określonych w formularzu ) lub zawierające błędy uważane będą za niezłożone.
 3. Zapytania poprawne pod względem formalnym Sprzedający weryfikuje sprawdzając dostępność zamówionego towaru w magazynie i ewentualnie u producentów. Informację od Sprzedawcy dotyczącą dostępności towaru, jego cenie, możliwych terminach realizacji oraz kosztach transportu Kupujący otrzyma na podany w zapytaniu adres e-mail. Sprzedający gwarantuje dostępność towaru w ilości i za cenę wskazaną w przesłanej przez siebie informacji w ciągu 24 godzin od jej wysłania (odliczając Święta Państwowe i Niedziele).
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zapytaniem, po uzyskaniu informacji od Sprzedającego, Kupujący podejmuje decyzję o złożeniu zamówienia oraz sposobie jego dalszej realizacji, tj. czy zamówienie ma być zrealizowane w części czy też anulowane w całości.
 5. W przypadku gdy towar jest niedostępny zarówno w magazynach Sprzedającego, jak również u Producentów i jest to jedyna pozycja w zamówieniu Sprzedający informuje Kupującego, że nie istnieje możliwość złożenia i realizacji zamówienia.
 6. Po uzyskaniu informacji od Sprzedającego o dostępności wybranego towaru, Kupujący może złożyć zamówienie. Złożenie zamówienia po upływie czasu, o którym mowa w punkcie 3, zdanie 3, nie gwarantuje że towar jest dalej dostępny w ilościach i za cenę podaną w informacji przesłanej przez Sprzedającego.
 7. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający wystawia fakturę Proforma, która jest przesyłana Kupującemu na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Po otrzymaniu faktury Proforma, na jej podstawie, Kupujący dokonuje zapłaty za towar.
 8. Kupujący może dokonać zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia faktury Proforma oraz wycofać zamówienie do momentu zapłaty za towar.
 9. Towar wraz z fakturą VAT zostanie wysłany do Kupującego lub wydany mu w siedzibie Sprzedającego dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty. Zapłata jest dokonana w momencie wpływu środków do kasy Sprzedającego lub na jego rachunek bankowy.
 10. Koszty transportu oraz odebrania materiału ponosi Kupujący, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
 11. Kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności przewoźnika, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Kupujący po otrzymaniu przesyłki sprawdza jej stan i zgodność z dokumentem przewozowym, kwitując jej odbiór. Pokwitowanie dotyczy ilości sztuk w przesyłce wg listu przewozowego oraz stanu jakościowego odebranej przesyłki (wady jawne). Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki oraz niezgodności z zamówieniem powinny być stwierdzone na piśmie w protokole reklamacyjnym sporządzonym w obecności przewoźnika oraz zawierać podpis Kupującego i przewoźnika.
 12. Kupujący dokonuje rozładunku towarów, we własnym zakresie na swój koszt i odpowiedzialność ,jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej.
 13. Kupujący składając zapytanie do Sprzedającego, o którym mowa w punkcie 1, akceptuje postanowienia i treść niniejszego Regulaminu.
 14. Kupujący składając zamówienie, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych CKiC Andbud oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych" (Dz.UNr.133 poz.883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w jego dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje

 1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U.Nr.22 poz.272), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru w ciągu 10 dni od wydania towaru, bez podania przyczyn, stosowanie do ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej, może nastąpić tylko wtedy gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony czy zniszczony. Zwracany towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany. Niedopuszczalnym jest częściowy zwrot towaru po jego wcześniejszym „przebraniu". Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie całej umowy tj. towaru w całości dokonanego zakupu, niezależnie od różnorodności asortymentu. Zwrot towaru przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Przepisów dotyczących zwrotu towarów nie stosuje się w przypadku zakupu – odbioru towarów w siedzibie Sprzedającego.
 4. Koszty związane ze zwrotem towaru (dostarczeniem go do siedziby Sprzedającego) ponosi w całości Kupujący. Wraz ze zwrotem towaru musi być dostarczona kopia dokumentu sprzedaży (Faktura Vat). Do dokumentu sprzedaży Sprzedający wystawi Fakturę Korektę i odeśle listem poleconym Kupującemu. 5.Miejscem składania reklamacji jest siedziba Sprzedającego wymieniona w punkcie1 Postanowień ogólnych Regulaminu. Tryb i zasady obowiązujące Strony określa Kodeks Cywilny oraz Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176).
 5. Różnice w wyglądzie zewnętrznym towarów wynikające z ich specyfiki, specyfiki materiałów użytych do produkcji lub z procesów produkcyjnych (w szczególności: kolorystyka, faktura i struktura lica itp.) nie stanowią wady towaru i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
 6. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w odniesieniu do parametrów ustalonych w obowiązujących dla danego towaru normach (europejskich, polskich lub zakładowych). Normy dostępne są na stronach internetowych producentów, opakowaniach zbiorczych lub pudełkach. Na każde żądanie Kupującego, Sprzedający wystawi Aprobatę Techniczną potwierdzającą zgodność towaru z obowiązującymi normami.
 7. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego zastosowania, nieprzestrzegania technologii wykonawczych oraz niewłaściwego transportu , rozładunku i składowania przez Kupującego lub osoby którymi się posługuje, nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00 nr.22poz.2).
 2. Sprzedający informuje, że zmiany Regulaminu oraz informacji handlowej zamieszczonej na stronie www.andbud.pl, wprowadzone przez Sprzedającego, obowiązują od momentu ich zamieszczenia na stronach www. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, przez co rozumie się zamówienia po zapłacie dokonanej przez Kupującego.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Sklepu działającego pod adresem http://www.bruk-sklep.pl/

Regulamin ten przeznaczony jest wyłącznie dla Osób Prawnych lub Fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących zakupu w ramach tej działalności.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Andrzeja Ociepkę, Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD z siedzibą w Krakowie, ul. Portowa 3. NIP 679-008-17-27 Regon 350553044, zwanego w dalszej części Regulaminu Sprzedającym. Sprzedawca może być reprezentowany przez upoważnionego przedstawiciela.
 2. Regulamin przeznaczony jest dla Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą , dokonujących zakupów u Sprzedawcy w ramach tej działalności , zwanych w dalszej części Regulaminu Kupującymi.
 3. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania dla Osób Fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność jednak dokonujących zakupu nie związanego z tą działalnością.
 4. Podstawowym celem Sklepu jest , poprzez prezentację wyrobów ceramicznych i klinkierowych wraz z towarami uzupełniającymi na stronie internetowej, umożliwienie dokonywania zakupów na odległość bezpośrednio w Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD w Krakowie .
 5. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami prawa. Niniejszy Regulamin określa zasady postępowania przy dokonywaniu zakupów przez Kupującego.
 6. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Kupującego do komputera,przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 7. Regulamin obowiązuje od 01.10.2011r. i może być przez Sprzedającego w każdej chwili zmodyfikowany. Zmiany w Regulaminie nie mogą działać negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Za zamówienie przyjęte do realizacji rozumie się zamówienie po dokonaniu zapłaty przez Kupującego.

Sklep

 1. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej www.andbud.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 KC, art.543 KC lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 2. Sprzedający zastrzega sobie, że może odmówić realizacji zamówienia, bez podania przyczyny.
 3. Sprzedający informuje, że zdjęcia i opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Powyższe spowodowane może być m.in. różnymi ustawieniami monitora, specyfiką materiału (odmiennym wypalaniem gliny w wysokich temperaturach),ekspozycją światła ...itp.
 4. Sprzedający informuje, że istnieje możliwość zmiany, odwołania lub ograniczenia informacji handlowej zamieszczonej na stronie internetowej Sprzedającego, a także organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych, zmiany asortymentu i cen towarów, bez podania przyczyn.
 5. Ilość produktów objętych promocją jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień, aż do wyczerpania zapasów magazynowych.

Zamówienie i jego realizacja

 1. Poprzez formularz kontaktowy Kupujący składa zapytanie do Sprzedającego dotyczące dostępności wybranego przez niego towaru, ceny oraz kosztów transportu.
 2. Po otrzymaniu zapytania Sprzedający weryfikuje je pod względem poprawności zamieszczonych w nim danych oraz ich kompletności. Zamówienia nie zawierające wszystkich niezbędnych danych(określonych w formularzu) lub zawierające błędy uważane będą za niezłożone.
 3. Zapytania poprawne pod względem formalnym Sprzedający weryfikuje sprawdzając dostępność zamówionego towaru w magazynie i ewentualnie u producentów. Informację od Sprzedawcy dotyczącą dostępności towaru, jego cenie, możliwych terminach realizacji oraz kosztach transportu Kupujący otrzyma na podany w zapytaniu adres e-mail. Sprzedający gwarantuje dostępność towaru w ilości i za cenę wskazaną w przesłanej przez siebie informacji w ciągu 24 godzin od jej wysłania (odliczając Święta Państwowe i Niedziele).
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zapytaniem, po uzyskaniu informacji od Sprzedającego, Kupujący podejmuje decyzję o złożeniu zamówienia oraz sposobie jego dalszej realizacji, tj. czy zamówienie ma być zrealizowane w części czy też anulowane w całości.
 5. W przypadku gdy towar jest niedostępny zarówno w magazynach Sprzedającego, jak również u Producentów i jest to jedyna pozycja w zamówieniu Sprzedający informuje Kupującego, że nie istnieje możliwość złożenia i realizacji zamówienia.
 6. Po uzyskaniu informacji od Sprzedającego o dostępności wybranego towaru, Kupujący może złożyć zamówienie. Złożenie zamówienia po upływie czasu, o którym mowa w punkcie 3, zdanie 3, nie gwarantuje że towar jest dalej dostępny w ilościach i za cenę podaną w informacji przesłanej przez Sprzedającego.
 7. Ostateczne potwierdzenie zamówienia następuje w potwierdzeniu mailowym i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towaru i rodzi po stronie Kupującego obowiązek przyjęcia stosownej faktury od Sprzedającego i jej zapłaty.
 8. Kupujący może dokonać zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia Faktury Proforma, która jest przesyłana Kupującemu na adres e-mail podany w zamówieniu. Po otrzymaniu faktury Proforma, na jej podstawie, Kupujący dokonuje zapłaty za towar.
 9. Kupujący może wycofać zamówienie do momentu zapłaty za towar.
 10. Towar wraz z fakturą VAT zostanie wysłany do Kupującego lub wydany mu w siedzibie Sprzedającego dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty. Zapłata jest dokonana w momencie wpływu środków do kasy Sprzedającego lub na jego rachunek bankowy.
 11. Koszty transportu oraz odebrania materiału ponosi Kupujący, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
 12. Kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności kierowcy lub spedytora, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Kupujący po otrzymaniu przesyłki sprawdza jej stan i zgodność z dokumentem przewozowym, kwitując jej odbiór. Pokwitowanie dotyczy ilości sztuk w przesyłce wg listu przewozowego, kolorystyki materiału, oraz stanu jakościowego odebranej przesyłki (wady jawne).
 13. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki oraz niezgodności z zamówieniem powinny być stwierdzone na piśmie w protokole reklamacyjnym w obecności przewoźnika lub spedytora oraz zawierać podpis Kupującego i przewoźnika lub spedytora.
 14. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność.
 15. Przy każdorazowym złożeniu zapytania Kupujący akceptuje postanowienia i treść niniejszego Regulaminu. Kupujący nie może w przyszłym postępowaniu tłumaczyć się nieznajomością regulaminu gdyż jest on dostępny na stronie sklepu
 16. Składając zapytanie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia przez CKiC Andbud. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych"(Dz.UNr.133 poz.883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w jego dane, do ich poprawiania, uzupełniania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Reklamacje

 1. Kupujący jest zobowiązany odebrać zakupiony towar.
 2. W razie opóźnienia w odbiorze po stronie Kupującego lub nieuzasadnionej odmowie przez niego odbioru towaru , Sprzedający odda towar na przechowywanie na koszt i ryzyko Kupującego, przy czym nie wpływa to na obowiązek zapłaty przez Kupującego za towar wraz z transportem ( jeżeli koszty transportu spoczywały na Sprzedającym ).
 3. Po odbiorze towaru, Kupujący n ie może go już zwrócić a Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakupiony towar. W szczególności zaś Sprzedający w granicach dozwolonych prawem polskim wyłącza możliwość zgłaszania przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi. Odebranie towaru jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego , że towar został dostarczony zgodnie z zamówieniem i nie ma wad fizycznych.
 4. Różnice w wyglądzie zewnętrznym towarów wynikające z ich specyfiki, specyfiki materiałów użytych do produkcji lub z procesów produkcyjnych (w szczególności: kolorystyka, faktura i struktura lica itp.) nie stanowią wady towaru i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
 5. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w odniesieniu do parametrów ustalonych w obowiązujących dla danego towaru normach (europejskich, polskich lub zakładowych). Normy dostępne są na stronach internetowych producentów, opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych pudełkach. Na każde żądanie Kupującego, Sprzedający wystawi Aprobatę Techniczną potwierdzającą zgodność towaru z obowiązującymi normami.
 6. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego zastosowania, nieprzestrzegania technologii wykonawczych oraz niewłaściwego transportu ( organizowanego staraniem Kupującego ) rozładunku i składowania przez Kupującego lub osoby, którymi się posługuje , nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu oraz zmiany oferty ilościowej i wartościowej. Zmiany wprowadzone przez Sprzedającego obowiązują od momentu ich zamieszczenia na stronach www. Zmiany nie mogą działać na niekorzyść Kupującego jeżeli dotyczą zamówienia będącego w trakcie realizacji (czyli po dokonaniu zapłaty przez Kupującego).